Regulamin sklepu internetowego enfamilwsieci.pl

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Zasady dokonywania zakupów.
 6. Odstąpienie od umowy.
 7. Prawa i obowiązki stron
 8. Odpowiedzialność
 9. Płatności
 10. Reklamacje
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe
 • Postanowienia ogólne.
 1. Niżej wymienionym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 • Operator Sklepu, Sprzedający ? Operator Sklepu internetowego Enfamilwsieci.pl
 • Użytkownik, Kupujący ? każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Przedsiębiorca ? Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 • Konsument ? Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep ? Sklep Internetowy Enfamilwsieci.pl dostępny pod adresem internetowym www.enfamilwsieci.pl
 • Regulamin ? Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Dni robocze ? dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Konto Użytkownika ? miejsce dostępne dla Użytkowników Apteki po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 • Cookies ? niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego Enfamilwsieci.pl dostępnego pod adresem Enfamilwsieci.pl Sklep internetowy Enfamilwsieci.pl, dostępny pod adresem www.Enfamilwsieci.pl prowadzony jest przez Operatora Sklepu, tj. Malaya Sp. z o.o. przy ulicy Mickiewicza 18/6, 47-400 Racibórz NIP:  639-201-24-77, REGON:  367085779, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.; tel. (32) 415-14-67, fax (32) 750-06-67, infolinia 801-000-627; e-mail: kontakt@aptekawsieci.pl, prowadzonej przez mgr farm. Ewę Szwedo na podstawie zezwolenia nr ?.. wydanego przez ?. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Enfamilwsieci.pl oraz świadczy usługę ?Newsletter?.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Enfamilwsieci.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. 3.
 • Usługa ?Newsletter? polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.
 • Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. Zamówienia, w sposób określony w 5., można składać po dokonaniu rejestracji. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym. Zamieszczone na stronach Sklepu znaki towarowe, logo firm i nazwy produktów są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail.

Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
 • aktywny adres e-mail,
 • hasło do Konta Użytkownika,
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • numer telefonu.

Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • aktywny adres e-mail,
 • hasło do Konta Użytkownika,
 • firma,
 • numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • Użytkownik korzysta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze odmowy rejestracji,
 • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 • Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 11 wynosi 14 dni.

Zasady dokonywania zakupów.

 • Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Enfamilwsieci.pl.
 • Operator Sklepu prowadzi sprzedaż leków wydawanych wyłącznie bez recepty.
 • Wszystkie produkty dostępne w Enfamilwsieci.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Enfamilwsieci.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

 • Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika).
 • Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.
 • Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
 • Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 • Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sklep prowadzi jedynie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 5 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

 • Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 22.00

Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
 • e) kliknięcia przycisku "Zamówienie".

W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) ? w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) ? w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • propozycji zmian, tzw. kontroferta ? w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny.

 • Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni, po tym czasie kontroferta wygasa.
 • Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Enfamilwsieci.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 • Sklep Enfamilwsieci.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.
 • Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 • Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia.
 • Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
 • Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa Apteka ?Pod Różami? mgr Ewa Szwedo Malaya Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18/6, kontakt@aptekawsieci.pl.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Apteka ?Pod Różami? mgr Ewa Szwedo Malaya Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18/6.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.
 6. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu (tutaj) oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
  • zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Prawa i obowiązki Stron.

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Enfamilwsieci.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

Odpowiedzialność.

 1. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 3. Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora Sklepu.

Płatności.

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy,
 • przy odbiorze, czyli za pobraniem,
 • gotówką, przy odbiorze osobistym.
 • szybkim przelewem za pomocą serwisów Transferuj oraz DotPay
 • Płatność kartą VISA za pomocą serwisu Transferuj oraz kartą VISA i MasterCard za pomocą serwisu DotPay

Dane do przelewu: Apteka ?Pod Różami? mgr Ewa Szwedo Malaya Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 18/6, 47-400 Racibórz, ING BSK O/RACIBÓRZ, nr konta: 26 1050 1344 1000 0023 0628 9188.

 • W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty określonej kwoty. Reklamacje.

 • Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta.
 • Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej.

Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 • imię i nazwisko,
 • numer zamówienia,
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu,
 • paragon lub fakturę VAT zakupu.

Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@aptekawsieci.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (32) 415 14 67 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

 • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
 • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
 • jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.

Ochrona danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?ADMINISTRATOR?- jest MALAYA Sp. z o.o. (dawniej Apteka Pod Różami, mgr farm.Ewa Szwedo) z siedzibą w Raciborzu przy ulicy: Mickiewicza 18/6, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000672298 NIP: 639-201-24-77 , REGON: 367085779 , tel. 32 414 90 69

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.

Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu MALAYA Sp. z o.o.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MALAYA Sp. z o.o.

partnerzy handlowi

firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne

PayU S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

PayPal -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

Apteka jest uczestnikiem programu ?Zaufane Opinie? w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu ?Wiarygodne Opinie? w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

Polityka "cookies".

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa prze-glądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku po-mocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tj. z dnia 14 września 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.) ; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 27 lutego 2008 r. Dz.U. z 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 Nr 60 poz. 374).
 2. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu na drodze polubownej.
 3. Wszelkie spory nie rozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem: Enfamilwsieci.pl, a Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 • Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.